Skip to content

Прием ОКС Магистър

ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ Варна обявява прием по следните магистърски програми:

Подаване на документи използвайте нашата електронна система /в началото на страницата/ и прочетете допълнителната информация от Правилник за приемане на студенти във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ (номер 18)

Допълнителна информация за специалности Корабоводене, Управление на пристанищата, Логистика,  Мениджмънт на водния транспорт, Мениджмънт на националната сигурност – тел. 052-552-248

И специалности Корабни машини и механизми, Електрообзавеждане на кораба, Киберсигурност и Информационни и комуникационни технологии – тел. 052 552 379

Допълнителна информация:

Приемът се извършва по документи измежду кандидатите с общ среден успех „добър” и по-висок от дипломата за висше образование с образователно- квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”.
В срок до 13 септември кандидатите за обучение субсидирано от държавата в магистърски програми подават електронната форма, към която прилагат следните документи:

 • сканирано копие от дипломата за завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен); в случай че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът подава сканирано копие на академична справка за завършено висше образование, в която са отразени средният успех и успехът от държавните изпити;
 • Документ за внесена такса за участие в конкурса по банковата сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ (в размер на 60 лв.) Банкова сметка на ВВМУ:
  Банка ДСК
  IBAN: BG87STSA93003106864001
  SWIFT/BIC: STSABGSF

Проверката на документите на кандидатите и съответствието им на държавните изисквания за посочената специалност и на настоящите правила се извършва от длъжностните лица в съответните факултетни канцеларии. Класирането на кандидатите се извършва от комисия, назначена със заповед на Началника на училището в срок до 21 септември, както следва:

 1. За специалности от професионално направление 5.3 Компютърна и комуникационна техника по низходящ бал, образуван като средно аритметично от средния успех от следването и средния успех от държавните изпити (дипломна работа) във висшето училище.
 2. За специалности от други професионални направления по низходящ бал, образуван като средно аритметично от средния успех от следването и средния успех от държавните изпити (дипломна работа) във висшето училище, в следния ред:
 • випускници на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността, за която кандидатстват;
 • випускници на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, завършили друга специалност;
 • завършили други висши училища, до запълване на обявените с ПМС места за прием.

Кандидатите за обучение в магистърски програми срещу заплащане подават документи до три дни преди началото на аудиторните занятия.

ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ Варна обявява прием по следните магистърски програми:

Подаване на документи използвайте нашата електронна система /в началото на страницата/ и прочетете допълнителната информация от Правилник за приемане на студенти във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ (номер 18)

Допълнителна информация за специалности Корабоводене, Управление на пристанищата, Логистика,  Мениджмънт на водния транспорт, Мениджмънт на националната сигурност – тел. 052-552-248

И специалности Корабни машини и механизми, Електрообзавеждане на кораба, Киберсигурност и Информационни и комуникационни технологии – тел. 052 552 379

Допълнителна информация:

Приемът се извършва по документи измежду кандидатите с общ среден успех „добър” и по-висок от дипломата за висше образование с образователно- квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”.
В срок до 13 септември кандидатите за обучение субсидирано от държавата в магистърски програми подават електронната форма, към която прилагат следните документи:

 • сканирано копие от дипломата за завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен); в случай че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът подава сканирано копие на академична справка за завършено висше образование, в която са отразени средният успех и успехът от държавните изпити;
 • Документ за внесена такса за участие в конкурса по банковата сметка на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ (в размер на 60 лв.) 

Банкова сметка на ВВМУ: Банка ДСК
IBAN: BG87STSA93003106864001
SWIFT/BIC: STSABGSF

Проверката на документите на кандидатите и съответствието им на държавните изисквания за посочената специалност и на настоящите правила се извършва от длъжностните лица в съответните факултетни канцеларии. Класирането на кандидатите се извършва от комисия, назначена със заповед на Началника на училището в срок до 21 септември, както следва:

 1. За специалности от професионално направление 5.3 Компютърна и комуникационна техника по низходящ бал, образуван като средно аритметично от средния успех от следването и средния успех от държавните изпити (дипломна работа) във висшето училище.
 2. За специалности от други професионални направления по низходящ бал, образуван като средно аритметично от средния успех от следването и средния успех от държавните изпити (дипломна работа) във висшето училище, в следния ред:
 • випускници на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността, за която кандидатстват;
 • випускници на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, завършили друга специалност;
 • завършили други висши училища, до запълване на обявените с ПМС места за прием.

Кандидатите за обучение в магистърски програми срещу заплащане подават документи до три дни преди началото на аудиторните занятия.

Всички права запазени jsivkov@nvna.team || DLC