Skip to content
За учебната 2024/2025 г. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ обявява прием на военнослужещи в курс за придобиване на професионална квалификация по военно дело, по модул „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи“ – 5 места.

Гражданските специалности на ОКС „бакалавър“, от които може да се кандидатства за придобиване на професионална квалификация по военно дело, по модул „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи“ са:

  • „Информационни и комуникационни технологии“ или други аналогични специалности от професионални направления 5.3. „Комуникационна и компютърна техника” или 4.6 „Информатика и компютърни науки“
  • „Корабна радиоелектроника“
  • „Електрообзавеждане на кораба“

НАРЕДБА No Н-2 от 22 февруари 2023 г.за условията и реда за разработване и планиране на курсове, кандидатстване и обучение на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в курсове, провеждани във военните академии, висшите военни училища, професионалните сержантски (старшински) колежи и в чуждестранни образователни институции

Заповед за условия и ред за кандидатстване на офицерски кандидати и сержанти (старшини) в курс за придобиване професионална квалификация по военно дело.

Всички права запазени jsivkov@nvna.team || DLC